Top

EMBA

Executive MBA Program

x

Executive MBA Program (EMBA)

  • หลักสูตร MBA แห่งแรกในประเทศไทย
  • ได้รับการรองรับคุณภาพจาก AACSB
  • ได้เรียนวิชา microeconomics of competitiveness ออกแบบโดย Professor Michael E.Proter
  • สัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ
  • ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

หลักสูตร NIDA Executive MBA Program (EMBA) ได้ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมถึงเจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกับความรับผิดชอบในการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้านในการบริหารองค์การธุรกิจ หลักสูตร EMBA มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์การสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading Change) มีความสามารถบริหารองค์การภายใต้ความท้าทายในยุคโลกาวิวัฒน์ที่มีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนได้ตลอดเวลาและยากที่จะคาดการณ์
ล่วงหน้า

ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรจะได้เพิ่มองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะด้านการบริหาร (Management Knowledges and Skills) เพิ่มศักยภาพและความชำนาญ (Capabilities and Competencies) ที่สามารถวิเคราะห์ (Analysis) วางแผน (Planning) และนำแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ (Execution) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย

รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผู้อำนวยการโครงการ Executive MBA

แนวคิดสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยให้สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำมาประกอบใช้กับทฤษฎี เศรษศาสตร์จุลภาคในการตัดสินใจ และการวางแผนธุรกิจรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง จากกรณีศึกษาต่างๆทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพื้นฐานและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างและธำรงรักษาหลักการบริหารที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ การจัดจำหน่าย และการดูแลลูกค้า รวมถึงการอภิปรายกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำ ความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญ กระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และ นอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

ศึกษาปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันจากระดับองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และ ประเทศ ความสามารถในการแข่งขันนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2565

รายการ EMBA #35 EMBA #35

1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ 

1 มิ.ย. - 26 ส.ค. 2565

บัดนี้ - 10 ต.ค. 2565

2. สมัครออนไลน์  คลิกที่นี่

1 มิ.ย. - 26 ส.ค. 2565

บัดนี้ - 10 ต.ค. 2565

3. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

5 ก.ย. 2565

17 ต.ค. 2565

4. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

15 - 16 ก.ย. 2565

20 - 21 ต.ค. 2565

5. ประกาศผลคัดเลือก

27 ก.ย. 2565

31 ต.ค. 2565

6. รับเอกสารและขึ้นลงทะเบียน

3 - 6 ต.ค. 2565

1 - 4 พ.ย. 2565

7. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

3 - 7 ต.ค. 2565

1 - 7 พ.ย. 2565

8. Intensive Course

พ.ย. - ธ.ค. 2565

พ.ย. - ธ.ค. 2565

9. เปิดภาคเรียน

ม.ค. 2566

ม.ค. 2566

10. จำนวนหน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

11. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

510,000 บาท

510,000 บาท

12. สอบข้อเขียนวิชา

ภาษาอังกฤษ,สัมภาษณ์

ภาษาอังกฤษ,สัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร
 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 148 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
เจ้าหน้าที่ดูแลการรับสมัครนักศึกษา
คุณธรณ์ธันย์ : 02-727-3936
เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร
คุณพรทิพย์ :  02 - 727 - 3935
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : porntip.t@nida.ac.th
 
เว็บไซต์ : mba.nida.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด