Top

RMBA

Regular MBA

x

Regular MBA

  • หลักสูตร MBA แห่งแรกในประเทศไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ AACSB
  • ผลิตผู้บริหารระดับประเทศ
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีเทอมสุดท้าย หรือไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

มุ่งผลิตนักบริหารมืออาชีพ จุดเด่นที่ทำให้หลักสูตร MBA เป็นที่นิยมและสนใจ
จากผู้ศึกษา นอกเหนือจากการให้ผู้ศึกษาได้ "เปิดรับ" องค์ความรู้ที่มีนัยปฏิบัติ (Highly Practical Knowledge) ตัวหลักสูตร MBA ยังมีลักษณะเด่นตรงที่
"เปิดกว้าง" ให้บัณฑิตจากทุกสาขาอาชีพ ได้เข้ามาเพิ่มพูนการบริหารการเงิน
การบริหารความรู้ด้านการตลาด การบริหารการปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย
นักศึกษาปัจจุบัน
Regular MBA ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจ ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการและเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของ คำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและ ย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

บูรณาการความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการสรุปวิเคราะห์และอภิปรายบทความหรือข้อความทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ

ศึกษาในเชิงวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ โดยประยุกต์ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติการจัดการ Execution) จากบริษัทชั้นนำใน FORTUNE 500 ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในบริบทของสังคมธุรกิจไทย และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจในระดับโลก ให้ความสำคัญกับ เรื่องผู้นำ (leader) นวัตกรรม (Innovation) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ที่ใช้แนวคิดการจัดการทั้งเก่าและใหม่ ในเชิงบูรณาการสู่ความร่วมสมัย

ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำสัญญาและนิติกรรมกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล การจ้างงาน และแรงงาน การเงินและ หลักทรัพย์ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเช่า การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ เงื่อนไขด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคม และสภาวะแวดล้อมทาง กฎหมายที่จะติดตามมา ความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสิทธิตามกฎหมาย และ จริยธรรมของผู้บริหาร

แนวคิดสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยให้สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำมาประกอบใช้กับทฤษฎี เศรษศาสตร์จุลภาคในการตัดสินใจ และการวางแผนธุรกิจรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง จากกรณีศึกษาต่างๆทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพื้นฐานและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของ องค์การ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นสาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และ นอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

รายวิชาบังคับกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

รายวิชาในสาขาวิชาเอก/เลือก ดังนี้

สาขาการเงิน

ความรู้ในเชิงวิเคราะห์ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านกลไกการทำงานของตราสารอนุพันธ์ โดยใช้ตัวอย่างทั้งเชิงคณิตศาสตร์ และเชิงตัวเลขเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่องราวของตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น หลักการพื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (futures) และฟอร์เวิร์ด (forward), สัญญาสวอป (swaps), และสิทธิในการซื้อ หรือขายหุ้นสามัญ (options) แนวคิดในเรื่องกลยุทธ์การซื้อขาย และการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์

ชนิดของหลักทรัพย์การเงิน แหล่งและชนิดของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการและ หลักการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งการจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการ ลงทุนของสถาบัน

สภาพแวดล้อม และปัญหาในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ระบบการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และโครงสร้างของเงินทุน

ปัญหาทางด้านการเงินของธุรกิจ ปัญหาในด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินปันผล โดยเน้นการนำทฤษฎี เครื่องมือและเทคนิคทางการเงินเข้ามาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ

การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางธุรกิจ ซึ่งคณะจะกำหนดให้เรียนตามความเหมาะสม โดยหัวข้อเรื่องจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

สาขาการตลาด

พฤติกรรมผู้บริโภค เน้นการใช้วิชาพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆได้แก่ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม และสังคมวิทยาเพื่ออธิบายกระบวนการตัดสินใจและปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจากการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่การวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลแนวความคิด การประมาณการยอดขาย และการวิเคราะห์การเงิน ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา การทดลองการใช้จริงและการทดสอบตลาด รวมทั้งขั้นตอนการวางตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย รวมถึงการกำหนดปัญหา คำถามในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และตัดสินใจทางการตลาดให้ได้สัมฤทธิ์ผล

การวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น และวิธีการทำการตลาดของสินค้าในต่างประเทศ โดยเน้นที่โอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการตลาดระหว่างประเทศ

ระบบขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การจัดหาและส่งวัสดุ การพัฒนาระบบการขนส่งกําลังบำรุงอย่างบูรณาการซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบไปจนถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปสู่ผู้บริโภค การวางแผนและการควบคุมระบบดังกล่าว

วิชานี้มุ่งเน้นไปในการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการจัดการและการตลาด มาผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้ความรู้และเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านการจัดการและการตลาดมาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเทคโนโลยีการจัดการ การตลาด และ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ

การนำทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ในการแก้ปัญหา วางแผน วางนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

บทบาทและความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์การและลักษณะการ บริหารงานของบริษัทพหุชาติ และการร่วมลงทุน บริษัทที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และการขยายกิจการ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และแรงจูงใจของบริษัทพหุชาติปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทแม่ และบริษัทในเครือที่อยู่คนละประเทศรวมถึงเน้นเรื่องการบริหารงานของบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งต้องครอบคลุมเนื้อหาทางด้านโลจิสติกส์ด้านการบริหารคน ด้านการตัดสินใจลงทุนและการจัดการกลยุทธ์ข้ามชาติ

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์วัฒนธรรมของผู้บริโภคในระดับโลก ลักษณะของตลาดในระดับภูมิภาค มาตรฐานของจริยธรรมในแต่ละประเทศ และการฝึกอบรม เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมจริยธรรมและการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหาของการจัดการวัฒนธรรมร่วมและการบริหารจัดการในวัฒนธรรมที่ต่างกันในแต่ละ ประเทศ อิทธิพลของวัฒนธรรมภูมิภาค วัฒนธรรมนานาชาติ การแพร่ของวัฒนธรรมที่มี ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เทคนิคการเจรจาต่อรองในวัฒนธรรมต่างๆ การจัดการความขัดแย้งในการเจรจาต่อรองของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น และวิธีการทำการตลาดของสินค้าในต่างประเทศ โดยเน้นที่โอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการตลาดระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อม และปัญหาในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ระบบการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และโครงสร้างของเงินทุน

ศึกษาบริบทการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในมิติที่สำคัญ วิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ ใน FORTUNE 500 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจใน โลกยุคเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้ความสำคัญกับ การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม และภาวะผู้นำ

สาขาการบริหารการปฏิบัติการ

แนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การขยายงานธุรกิจ การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ อภิปรายขั้นตอนในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และด้านการจัดการ ตลอดจนการเขียนและเสนอรายงาน

แนวคิดและความหมายของปรัชญาในการจัดการคุณภาพแบบต่าง ๆ เครื่องมือและเทคนิคการ ควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ การบูรณาการการจัดการ คุณภาพในองค์การ

ระบบขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การจัดหาและส่งวัสดุ การพัฒนาระบบการขนส่งกําลังบำรุงอย่างบูรณาการซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบไปจนถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปสู่ผู้บริโภค การวางแผนและการควบคุมระบบดังกล่าว

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการตั้งราคา, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการตั้งราคา, เทคนิคและกลวิธีการเพิ่มรายได้สูงสุดเมื่อมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ, การบริหารรายได้, การออกแบบและประเมินผลการให้ส่วนลด, รวมถึงนวัตกรรมการตั้งราคาแบบใหม่ โดยวิชานี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตั้งราคาร่วมกับกลยุทธ์การปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น การขายปลีกการผลิตสินค้า การขนส่ง การโรงแรม และการบริการทางการเงิน เป็นต้น

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการบริหาร โดยมุ่งเน้นไปที่การตลาดอัจฉริยะซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่ ถูกต้องในการสร้างโอกาสทางการตลาดที่สัมพันธ์กับองค์กร และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในยุค ดิจิตอลทั้งจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ วิชานี้ยังครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support Systems) การสร้างแบบจำลอง ระบบงานไม่ต่อเนื่อง (Discrete Event Simulation Modeling) การวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Business Performance Management) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และการ ประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะในระบบสารสนเทศประเภทอื่น ๆ

หลายๆ องค์กรเริ่มตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ Big Data ในการสร้างความยั่งยืน ทางธุรกิจเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้า และบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งและตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น วิชานี้มุ่งเน้น การนำเทคนิคและเครื่องมือในการทำเหมืองข้อมูลที่เป็นที่นิยมในการจัดการกับ Big Data ทั้งใน ด้านการขาย การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีที่ใช้เริ่มตั้งแต่ การจัดการข้อมูล การสำรวจและการเตรียมข้อมูล (Data Exploration and Preparation) การค้นหา ความสัมพันธ์และรูปแบบทั้งหมดที่มีอยู่จริงบนฐานข้อมูล (Pattern Recognition) โดยใช้ระบบ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) การ จัดลำดับข้อมูล (Sequence Analysis) การหากลุ่มความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Models) การวิเคราะห์พฤติกรรมข้อมูล การประเมินและการพยากรณ์ (Predictive Modeling)

ศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงเครื่องมือ เทคนิคและทฤษฎีในการบริหารโครงการทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม Curriculum ของ PMI (Project Management Institute)นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้ ซอฟแวร์ที่ใช้ในกากรบริหารโครงการคือ Microsoft Project และเครื่องมือการบริหาร โครงการเช่น PERT, Gant Chart, CPM, Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Critical Path, Earned Value, และ Requirement Analysis, เป็นต้น เนื้อหาวิชานี้ ครอบคลุมโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงโครงการอื่นๆ เองก็ตาม ก็ต้องมีการจัดทำ โครงการการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบระบบ การควบคุมติดตาม การบริหาร โครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบหรือโครงการใดๆ ผู้บริหาร จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดตั้งแต่ 1)Initiating 2)Planning 3)Executing 4)Monitoring & Controlling และ 5) Closing ทั้งห้ากระบวนการมีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบหรือ โครงการในทุกๆด้านขององค์กร นอกจากนี้วิชานี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ ประกาศนียบัตร PMP (Project Management Professional) ในวิชานี้จะมีการใช้ Microsoft Project ประกอบการเรียน

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

ระยะเวลาในการรับสมัครสอบข้อเขียน
ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบได้ทาง https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp คลิก

ช่องทางการสมัครสอบ

  1. อ่านรายละเอียดการรับสมัคร คลิก
  2. สมัครสอบวิชาเฉพาะ  คลิก
  3. สมัครสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP  คลิก
 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณสิริกุล : 02 - 727 - 3936
คุณสุโศภิษฐ์ : 02 - 727 - 3938
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 

Facebook : RMBA NIDA

 
Line : @rmbanida

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด