Top

ยินดีต้อนรับสู่วารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารบริหารธุรกิจนิด้า

เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ.

และ วารสารในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2

NIDA Business Journal (NBJ) is a double-blind peer-reviewed journal aiming at providing a national forum for effective communication of innovative research findings that contribute significantly to further the knowledge in business administration and its related field. Hence, the target audience consists of academicians, business administrators and practitioners, industrialists, researchers, students, and NIDA Graduate School of Business’s Alumni. The journal is published in paper format and also online & open access at www.nidabusinessschool.com อ่านเพิ่มเติม

ฉบับที่ 33 มิถุนายน-พฤศจิกายน2566

          วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า มีความภูมิใจในการเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการคุณภาพให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ โดยในปัจจุบันมีจำนวนบทความวิจัยส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

          กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกผลงานการศึกษาของท่านคณาจารย์และนักวิชาการไทยที่เลือกปรากฏในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เพื่อให้วารสารฉบับนี้สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ศาสตร์การบริหารพัฒนา ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มทุกเรื่องได้ที่เว็บไซต์ Thai Journal Online (ThaiJO) https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ฉบับที่ 33

มิถุนายน-พฤศจิกายน2566

...

ฉบับที่ 32

ธันวาคม65-พฤษภาคม66

...

เล่มที่ 31

มิถุนายน-พฤศจิกายน2565

...

เล่มที่ 30

พฤษภาคม 2565

...

เล่มที่ 29

พฤศจิกายน 2564

...

เล่มที่ 28

พฤษภาคม 2564

...

เล่มที่ 27

พฤศจิกายน 2563

...

เล่มที่ 26

พฤษภาคม 2563

...

ส่งบทความออนไลน์

Online submission is temporarily closed. To submit your article for review, kindly send an email to nidabusinessjournal@yahoo.com

กองบรรณาธิการ

 

รูปแบบการนำเสนอบทความ

รูปแบบการนำเสนอบทความสำหรับวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

1. การจัดหน้า ขนาด 8" x 10 ½"
     ให้ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวา 2.5 ซม. ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2 ซม. ระยะบรรทัดห่าง 19P
2. ชื่อเรื่อง
     บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 21P ตัวหนา
     บทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bolf ขนาด 23P ตัวหนา
     และจัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบบน 4.5 ซม. (ระยะบรรทัดห่าง 22P)
3. ชื่อผู้เขียนบทความ
     เว้น 1 ระยะบรรทัด (ระยะบรรทัดห่าง 22P) จากชื่อเรื่องในหน้าแรก ชิดขอบขวา
     และมี * ต่อท้ายชื่อ - นามสกุล เฉพาะหน้าแรก
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัว หนา
4. บทคัดย่อ ABSTRACT (ประมาณ 1/2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 ใน 4 หน้า)
     ภาษาไทยใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     โดยห่างจากชื่อผู้เขียน 1 ระยะบรรทัด ส่วนเนื้อหา (19P)
     รายละเอียด ให้ห่างจากคำบทคัดย่อ 1 ระยะบรรทัด (20P)
5. หัวข้อบทความ จัดให้อยู่ชิดซ้าย
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
6. บรรทัดเนื้อหารายละเอียด
     บรรทัดแรกให้ห่างจากหัวข้อ 1 บรรทัดพิมพ์ แต่การพิมพ์เนื้อหาทั่วไป บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH
     SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ และการเว้นระยะการพิมพ์ให้ใช้ระบบ 1 (ระยะบรรทัดห่าง 19P)
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ
     ย่อหน้าของบทความ เคาะวรรค 5 ตัวอักษร
7. ตารางหรือกราฟ
     ถ้ามีตารางหรือกราฟ ให้พิมพ์คำว่า Table 1 หรือ Figure 1 ด้วยตัวพิมพ์หนา เว้น 1 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง
     ส่วนชื่อให้พิมพ์ด้วยปกติขนาด 16P ส่วน
     รายละเอียดของตารางและรูปดูตามความเหมาะสม โดยถ้ามีหมายเหตุและแหล่งที่มาให้พิมพ์ที่ท้ายตาราง
8. Footnote
     พิมพ์ต่อท้าย Paper ระยะบรรทัดห่าง 12P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
9. บรรณานุกรม ใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา ชิดซ้าย
     อยู่หน้าสุดท้ายของบทความ โดยชื่อเรียงลำดับอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไป TAB 0.5 ซม. เนื้อหารายละเอียด ใช้ Font : TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ระยะบรรทัด 19P

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA BUSINESS JOURNAL)

วารสารผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

(Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

                                                           

 1. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน
 1. บทความที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาต้องเป็นงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์การบริหารจัดการ
 1. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องจัดทําโดยผู้เขียนที่มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเหมาะสม และจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างน้อย 3 คน จากภายในและภายนอกสถาบัน โดยผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด
 1. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทั้งนี้สาระและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 1. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) ที่ประกอบด้วย
 • บทนํา (Introduction)

(ครอบคลุมความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรมหรือการสังเคราะห์สาระที่เกี่ยวข้อง)

 • ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัย (Materials/Methods)

(ลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)

 • ผลการวิจัย (Results)
 • การอภิปรายและสรุปผล (Conclusion and Discussion)
 • เอกสารอ้างอิง (References)

 บทความต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

-    ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

-    ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) (ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

-    บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวระหว่าง 150-250 คํา

-    คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา

-    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน (Author Affiliation) และผู้เขียนร่วมทุกคน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนแต่ละคนไว้ในเชิงอรรถ (Footnote) โดยใช้สัญลักษณ์ * อ้างอิงตามลำดับในส่วนของเชิงอรรถ ให้ระบุ ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด (ถ้าต้องการระบุ) และสถานที่ทํางานของผู้เขียนทุกคน

 1. บทความต้นฉบับความยาว ไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ ขนาด A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้าย 1.2 นิ้ว ล่างและขวา 1 นิ้ว เว้นระยะ 1 บรรทัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชนิดตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ สมัครผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่านั้น
 2. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style เรียงลําดับตัวอักษร

Book

Format: Author. (Year of publication). Book title. Place of publication: Publisher.

Examples:  Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill

 Articles in the Journal

Format:  Author. (Year of publication). Title of article, Volume(Issue), Page numbers.

Examples: Aaker, D.A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3), 102-120.

Website/Electronic format

Format:   Author. (Year of publication). Title. Retrieved……, from URL Address\

Examples: Kemp, S. (2021). Digital 2021: Thailand. Retrieved Mar 29, 2021, from https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand (Mar 29, 2021)

Dissertation or Thesis

Format:   Author. (Year of publication). Title of dissertation or thesis. Doctoral dissertation of Master’s thesis, University.

Examples: Kitiyanan, S. (2009). Employee Engagement of Sports Authority of Thailand. Doctoral Dissertation of Master’s Management, Siam University.

Conference Papers

Format:   Author. (Year of publication). Title of article. Title of conference and seminar proceedings. (Pages.). Place of publication: Publisher.

Examples: Changso, A. and Tonthapthimthong, N. (2021). The satisfaction on marketing factors of Thai tourists towards the tourism on Nakha Sub-district, Muaeng District, Udonthani. Proceeding of the 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences, January, 18, in Tourism Industry and Hospitality Management, Faculty of Humanities and Social Sciences. (847-855.). Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.

 1. สำหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้แปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ   (Translated Thai Reference)

Important: The title must be in Thai Romanization. (transliteration of Thai characters into Roman characters).

For writing Thai Romanization, it is recommended to use a transliteration program developed by NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php.
and must be translated into English in square brackets […] and parentheses at the end of the titles of those documents that the original language is, for example, specifying (In Thai) as in the following

example: Wachirayanwaroros, Krom Phraya Somdej Phra Mahasamanachao. (1922). The regend of Wat Bowonniwes. Phranakorn: SophonPipatthanakorn. (in Thai)

 1. กองบรรณาธิการและผู้ประเมินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบทความที่ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องตีพิมพ์ทุกบทความที่เสนอเข้ามาพิจารณา
 2. ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

      -   อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความ จำนวน 1,000 บาท

      -   อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 2,000 บาท

โดยผู้เขียนบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภายใน 7 วัน นับจากวันที่วารสารฯ ตอบรับการตีพิมพ์บทความ หากผู้เขียนบทความชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนด วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เขียนบทความ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงกรณีที่บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

 • กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความ และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตามข้อ 1 และข้อ 2

* กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี วารสารคณะบริหารธุรกิจ สพบ.

เลขที่ 944-019181-6

 

สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02 727 3844, 02 727 3949, 089 128 5071

E-mail: nidabusinessjournal@yahoo.com

https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ/about/submissions

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

NIDA Business Journal (NBJ) is strictly adhered to the publication ethics hereby stated as follows:

Duties of Author:

The author (s) must be responsible for submitting an article that has never been published elsewhere and adhere to the Authour guideline. All names that appear in the article must reflect the actual involvement and participation in the study. No plagiarism in all forms, data fabrication and falsification are allowed. Most importantly, the article content shall cause no harms to the society or immorally affected the ethnicity and culture.

Duties of Editors:

The editorial board has to maintain its neutrality, act in highly academic manner, and reserve the rights of privacy of all parties involved in the publishing process. Editor and the staff may not disclose the author's name, the reviewers, and the results to the outsiders. No fringe benefits will be accepted to enhance the potential of articles to get published. All type of conflict of interests will be closely monitored throughout the process.

Duties of Reviewers:

Reviewers shall accept only the paper for review within their area of expertise. No fringe benefit and conflict of interests will be tolerated. All reviewers will expedite the best of their intellectual capability to accept and reject the article with a high degree of academic transparency. All review must follow the Journal guideline provided and must be completed in a strictly confidential manner.