Top

EMBA

Executive MBA Program

x

Executive MBA Program (EMBA)

  • หลักสูตร MBA แห่งแรกในประเทศไทย
  • ได้รับการรองรับคุณภาพจาก AACSB
  • ได้เรียนวิชา microeconomics of competitiveness ออกแบบโดย Professor Michael E.Proter
  • สัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ
  • ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

หลักสูตร NIDA Executive MBA Program (EMBA) ได้ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมถึงเจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกับความรับผิดชอบในการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้านในการบริหารองค์การธุรกิจ หลักสูตร EMBA มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์การสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading Change) มีความสามารถบริหารองค์การภายใต้ความท้าทายในยุคโลกาวิวัฒน์ที่มีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนได้ตลอดเวลาและยากที่จะคาดการณ์
ล่วงหน้า

ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรจะได้เพิ่มองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะด้านการบริหาร (Management Knowledges and Skills) เพิ่มศักยภาพและความชำนาญ (Capabilities and Competencies) ที่สามารถวิเคราะห์ (Analysis) วางแผน (Planning) และนำแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ (Execution) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย

รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผู้อำนวยการโครงการ Executive MBA

แนวคิดสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยให้สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำมาประกอบใช้กับทฤษฎี เศรษศาสตร์จุลภาคในการตัดสินใจ และการวางแผนธุรกิจรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง จากกรณีศึกษาต่างๆทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพื้นฐานและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างและธำรงรักษาหลักการบริหารที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ การจัดจำหน่าย และการดูแลลูกค้า รวมถึงการอภิปรายกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำ ความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญ กระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และ นอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

ศึกษาปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันจากระดับองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และ ประเทศ ความสามารถในการแข่งขันนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะโดยอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2566

รายการ EMBA #36

1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์  

ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2566

บัดนี้ - 3 พ.ย. 2566

2. สมัครออนไลน์  คลิกที่นี่

ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2566

บัดนี้ - 3 พ.ย. 2566

3. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

5 ก.ย. 2566

9 พ.ย. 2566

4. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

13 - 15 ก.ย. 2566

14 - 15 พ.ย. 2566

5. ประกาศผลคัดเลือก

27 ก.ย. 2566

22 พ.ย. 2566

6. รับเอกสารและขึ้นลงทะเบียน

2 – 5 ต.ค. 2566

22 - 27 พ.ย. 2566

7. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

2 – 6 ต.ค. 2566

22 - 28 พ.ย. 2566

8. Intensive Course

ธ.ค. 2566

ธ.ค. 2566

9. เปิดภาคเรียน

ม.ค. 2567

ม.ค. 2567

10. จำนวนหน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

11. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

515,300 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย)
531,300 บาท (สำหรับนักศึกษาอาเซียน)
539,300 บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

12. สอบข้อเขียนวิชา

ภาษาอังกฤษ,สัมภาษณ์

ภาษาอังกฤษ,สัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 148 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
เจ้าหน้าที่ดูแลการรับสมัครนักศึกษา
คุณธรณ์ธันย์ : 02-727-3936
เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร
คุณพรทิพย์ :  02 - 727 - 3935
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : porntip.t@nida.ac.th
 
เว็บไซต์ : mba.nida.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด