Top

Design Thinking

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็น World Class University และความเป็นเลิศระดับสากล (International Quality Excellence) ปัจจุบันคณะได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบันแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นที่รู้จักมากขึ้นในการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร การให้ความคิดเห็น การปรับปรุงแนวคิด การนำเสนอ การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานและอื่นๆ ก็มีบทบาทสำคัญมากในการนำแนวคิด Design Thinking มาใช้งาน ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้จะช่วยสร้างประโยชน์ที่ดีในระยะยาว

คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าวจึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แนวคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป