Top

Eng-MBA

English MBA

x

English MBA

  • หลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาที่มีมาตรฐานสากล
  • หลักสูตร MBA ที่มีความคุ้มค่าสูงสุด โดยสามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้: สาขาการเงิน และ/หรือสาขาการตลาด
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แท้จริง มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้มข้น และมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก สถาบันมีการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น จึงสามารถมุ่งเน้นความสามารถของนักศึกษาในระดับบัณฑิตนักศึกษา มีอาจารย์ที่ให้ความสนใจต่อนักศึกษาเนื่องจากไม่ได้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้เวลานาน ซึ่งหมายความว่านักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก NIDA จะได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในระดับที่เป็นไปได้สูงสุด

* การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย
นักศึกษาปัจจุบัน
English MBA (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

บูรณาการความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการสรุปวิเคราะห์และอภิปรายบทความหรือข้อความทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ

ศึกษาในเชิงวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ โดยประยุกต์ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติการจัดการ Execution) จากบริษัทชั้นนำใน FORTUNE 500 ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในบริบทของสังคมธุรกิจไทย และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจในระดับโลก ให้ความสำคัญกับ เรื่องผู้นำ (leader) นวัตกรรม (Innovation) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ที่ใช้แนวคิดการจัดการทั้งเก่าและใหม่ ในเชิงบูรณาการสู่ความร่วมสมัย

ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำสัญญาและนิติกรรมกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล การจ้างงาน และแรงงาน การเงินและ หลักทรัพย์ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเช่า การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ เงื่อนไขด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคม และสภาวะแวดล้อมทาง กฎหมายที่จะติดตามมา ความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสิทธิตามกฎหมาย และ จริยธรรมของผู้บริหาร

แนวคิดสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยให้สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำมาประกอบใช้กับทฤษฎี เศรษศาสตร์จุลภาคในการตัดสินใจ และการวางแผนธุรกิจรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง จากกรณีศึกษาต่างๆทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพื้นฐานและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของ องค์การ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นสาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และนอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย รวมถึงการกำหนดปัญหา คำถามในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และตัดสินใจทางการตลาดให้ได้สัมฤทธิ์ผล

แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ บทบาทของการสื่อสารการตลาดในการวางแผน การตลาด วัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร การวางงบประมาณ ลักษณะสำคัญของเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ การโฆษณา การตลาดโดยไม่ผ่านคน กลาง การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว การส่งเสริมการขาย และการใช้พนักงานขาย การ ประเมินผลแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความรู้ในเชิงวิเคราะห์ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านกลไกการทำงานของตราสารอนุพันธ์ โดยใช้ตัวอย่างทั้งเชิงคณิตศาสตร์ และเชิงตัวเลขเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่องราวของตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น หลักการพื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (futures) และฟอร์เวิร์ด (forward), สัญญาสวอป (swaps), และสิทธิในการซื้อ หรือขายหุ้นสามัญ (options) แนวคิดในเรื่องกลยุทธ์การซื้อขาย และการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์

ชนิดของหลักทรัพย์การเงิน แหล่งและชนิดของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการและ หลักการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งการจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการ ลงทุนของสถาบัน

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

การนำทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ในการแก้ปัญหา วางแผน วางนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก

ปัญหาทางด้านการเงินของธุรกิจ ปัญหาในด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินปันผล โดยเน้นการนำทฤษฎี เครื่องมือและเทคนิคทางการเงินเข้ามาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

 

 

กำหนดการรับสมัคร 1/2564 

1. ระยะเวลารับสมัคร

Eng 39 รอบ 1

Eng 39 รอบ 2

1. สอบข้อเขียนด้วยตัวเอง

บัดนี้ - 19 ก.พ. 2564

1 มี.ค. – 14 พ.ค. 2564

 - สอบข้อเขียนผ่านออนไลน์

บัดนี้ - 12 ก.พ. 2564

1 มี.ค. – 7 พ.ค. 2564

 - รับสมัครสอบสัมภาษณ์ (กรณีทุนการศึกษา)

บัดนี้ - 12 มี.ค. 2564

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 2564

2. ประกาศวันสอบข้อเขียน

24 ก.พ. 2564

19 พ.ค. 2564

3. วันสอบข้อเขียน

27 ก.พ. 2564

22 พ.ค. 2564

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน

8 มี.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

5. สมัครสอบสัมภาษณ์

11 - 12 มี.ค. 2564

3 - 4 มิ.ย. 2564

6. ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์

16 มี.ค. 2564

8 มิ.ย. 2564

7. วันสัมภาษณ์

18 - 19 มี.ค. 2564

10 - 11 มิ.ย. 2564

8. ประกาศผลการคัดเลือก

31 มี.ค. 2564

23 มิ.ย. 2564

9. รับเอกสารลงทะเบียน

5 - 8 เม.ย. 2564

28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2564

10. ลงทะเบียนนักศึกษา

5 - 9 เม.ย. 2564

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564

11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ

ก.ค. 2564

ก.ค. 2564

12. กำหนดการเรียน ND.4000 (เฉพาะนักศึกษาไทย)

ก.ค. - ส.ค. 2564

ก.ค. - ส.ค. 2564

13. วันเปิดภาคเรียน

ส.ค. 2564

 ส.ค. 2564

14. หน่วยกิตทั้งหมด

57 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต

15. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ประมาณ)

199,200 บาท

199,200 บาท

รายละเอียด

สมัครผ่านออนไลน์

ประกาศรับสมัครกรณีสอบข้อเขียน

ประกาศรับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

 

 

 

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณสุโศภิษฐ์ : 02 - 727 - 3938
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : susopit.p@gmail.com
 
เว็บไซต์ : English MBA
 
Facebook : English MBA

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด