Top

โครงการ

03

พฤศจิกายน

การตัดสินใจในโลกยุค VUCA รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

18

มิถุนายน

การบริหารโครงการนวัตกรรม แบบ Agile, SCRUM และKanban รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

05

พฤศจิกายน

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (105 ชั่วโมง) รุ่นที่ 20

อ่านเพิ่มเติม

06

สิงหาคม

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)”... รุ่นที่ 14

อ่านเพิ่มเติม