Top

โครงการ

24

กรกฎาคม

โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพของนักบัญชีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

02

มิถุนายน

โครงการอบรมหลักสูตร IA Process 4.0 & Workshop

อ่านเพิ่มเติม

07

มีนาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักการตลาดยุคใหม่” (50 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม

16

พฤษภาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (126 ชั่วโมง) รุ่นที่ 14

อ่านเพิ่มเติม