Top

โครงการ

30

พฤศจิกายน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

11

ธันวาคม

การบริหารโครงการนวัตกรรมแบบ Agile และ SCRUM (เพื่อการสอบ PMI-ACP และ PSM) รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

05

พฤศจิกายน

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (126 ชั่วโมง) รุ่นที่ 17

อ่านเพิ่มเติม

03

ตุลาคม

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)”... รุ่นที่ 9

อ่านเพิ่มเติม