Top

โครงการ

17

กุมภาพันธ์

การตัดสินใจในโลกยุค VUCA รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

05

กุมภาพันธ์

การบริหารโครงการนวัตกรรม แบบ Agile, SCRUM และKanban รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

29

พฤษภาคม

โครงการอบรม Business Analyst Professional Certificate รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

20

เมษายน

โครงการหลักสูตร Business Feasibility Study รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิด และ องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ...

อ่านเพิ่มเติม