Top

โครงการ

30

พฤศจิกายน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

02

ตุลาคม

การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

07

กันยายน

การบริหารโครงการนวัตกรรมแบบ Agile และ SCRUM (เพื่อการสอบ PMI-ACP และ PSM) และการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

24

กรกฎาคม

โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพของนักบัญชีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม