Top

โครงการ

06

เมษายน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

30

พฤศจิกายน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

11

ธันวาคม

การบริหารโครงการนวัตกรรมแบบ Agile และ SCRUM (เพื่อการสอบ PMI-ACP และ PSM) รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

14

พฤษภาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (126 ชั่วโมง) รุ่นที่ 16

อ่านเพิ่มเติม