Top

โครงการ

30

พฤศจิกายน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

11

ธันวาคม

การบริหารโครงการนวัตกรรมแบบ Agile และ SCRUM (เพื่อการสอบ PMI-ACP และ PSM) รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

23

กรกฎาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (126 ชั่วโมง) รุ่นที่ 16

อ่านเพิ่มเติม

01

สิงหาคม

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)”... รุ่นที่ 9

อ่านเพิ่มเติม