Top

โครงการ

05

สิงหาคม

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)”... รุ่นที่ 17

อ่านเพิ่มเติม

10

มิถุนายน

ติวเข้มสำหรับนักวิเคราะห์การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

06

มิถุนายน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Big Data, Business Intelligence, Analytics และ AI ด้วยข้อมูลแนวคิดการออกแบบ (Design Thinki... รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

18

พฤษภาคม

โครงการหลักสูตร Business Feasibility Study รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิด และ องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ...

อ่านเพิ่มเติม