Top

โครงการ

09

พฤศจิกายน

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (105 ชั่วโมง) รุ่นที่ 24

อ่านเพิ่มเติม

27

มิถุนายน

โครงการหลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน รุ่นที่ 3

วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิด และ องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ...

อ่านเพิ่มเติม

18

พฤษภาคม

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professionals (PMP)”... รุ่นที่ 19

อ่านเพิ่มเติม

07

พฤษภาคม

การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางเทคโนโลยี: Design Thinking and Lego Serious Play (LSP) สำหรับการริเริ่มด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (เรียนวันอังคาร)... รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม